« Powrót
IX Zjazd Delegatów Korporacji

7 grudnia 2016 roku w budynku Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie odbył się kolejny, IX Zajazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji podsumowujący czteroletni okres działalności, wybierający nowe władze na kolejną kadencję oraz przyjmujący plany działania na najbliższe lata.

  Na spotkanie przyjechali delegaci ze wszystkich czynnie działających Oddziałów Okręgowych Korporacji.

Jednym  głównych punków porządku obrad było podsumowanie działalności Rady Krajowej Korporacji, zaprezentowane przez Prezydenta organizacji Pana Tadeusza Jassę i sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Pana Janusza Iberszera – przewodniczącego Komisji. Uczestnicy Zjazdu pochylili się także z troską nad sytuacją ekonomiczną organizacji.

 

          

  Struktura organizacyjna Korporacji pozostaje bez większych zmian, choć nastąpiło spore zróżnicowanie w aktywności pomiędzy Oddziałami Okręgowymi. Oddziały Okręgowe działają w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Kielcach, we Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie.

  Korporacja ściśle współpracuje z Redakcją miesięcznika „Polski Instalator”, którego obecnie wydawcą jest powołana w 2015 roku spółka Expert Media. Zajmuje się opiniowaniem różnych aktów prawnych dotyczących naszej branży. Bierze czynny udział w konsultacjach,  zgłasza uwagi do projektów ustaw, rozporządzeń i programów nauczania zawodowego.

  Jesteśmy aktywnym członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, nasi przedstawiciele zasiadają w Radzie Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej KBiN. Za pośrednictwem tej organizacji uczestniczymy także w spotkaniach i naradach zarówno z przedstawicielami rządu jak i parlamentu. Współpracujemy ze Związek Rzemiosła Polskiego, Polskim Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Korporacją Kominiarzy Polskich. Utrzymujemy stałe kontakty robocze ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych, Izbą oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa a także innymi pokrewnymi organizacjami jak KAPE, SAPE i IEO.

  We wrześniu 2015 roku Polska Korporacja Techniki SGGiK podpisała Porozumienie o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Korporacja i ZDZ Łódź podejmą współpracę w zakresie kształcenia, szkolenia i praktyki zawodowej w obszarze szeroko rozumianej branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacji, w szczególności w tematyce odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że Centrum Praktycznego Szkolenia Instalatorów przy współpracy z ZDZ Łódzkim, będzie wiodącym ośrodkiem szkoleniowym Korporacji.

Dobrym przykładem współpracy z Zakładami Doskonalenia Zawodowego jest wieloletnia współpraca Korporacji z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. M.in. 17 lutego 2016r. zostało podpisane Porozumienie Stowarzyszeń w sprawie: Powołania i Organizacji Branżowej Komisji Egzaminacyjnej, w skład którego poza Korporacją wchodzą Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyńska Izba Budowlana i Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych.

  Przedstawiciel Korporacji współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki, które przygotowuje propozycje zmian w Warunkach Technicznych Budynków, zajmujemy się rewizją wymagań dotyczących instalacji grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych.

  Polska Korporacja Techniki SGGiK jest członkiem Komitetu Technicznego PKN, przedstawiciel Korporacji uczestniczy  w pracach w obszarze Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa.

  W 2015 r. Korporacja przystąpiła do ruchu „Więcej niż energia”, szerokiej społecznej koalicji na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Koalicja łączy samorządy, instytucje, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, organizacje branżowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE).

  W 2016 r. Korporacja  zawarła umowę o współpracy z Targami Kielce S.A. dotyczącą organizacji imprezy wystawienniczej pod nazwą „EXPO-GAS Targi Techniki Gazowniczej. Salon Gazowych Urządzeń Grzewczych – Montaż, Serwis”, która odbędzie się w ramach IX Targów EXPO GAS w terminie 26-27 kwietnia 2017 r. Organizatorem wydarzenia są Targi Kielce oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji jest partnerem wydarzenia przy wsparciu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

  Korporacja także poprzez współpracę naszych oddziałów okręgowych sprawuje patronat branżowy nad targami organizowanymi w obrębie działania oddziałów.

  W 2001 roku został stworzony dla członków Korporacji grupowy system zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001. Firmy, które wdrożyły ten system uzyskały certyfikat wystawiony przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Korporacja sprawuje wewnętrzny nadzór nad systemem. Stworzony system jest otwarty, każdego roku firmy zainteresowane wdrożeniem i utrzymywaniem grupowego systemu zarządzania jakością mogą być do niego dołączane, do czego bardzo zachęcamy.

  W omawianym okresie sprawozdawczym Korporacja bardzo wiele uwagi poświęciła konsultacjom ustawy o odnawialnych źródłach energii. Korporacja uczestniczyła w szeregu spotkań zarówno z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami jak też wspólnie z innymi organizacjami była inicjatorem wielu listów do Prezesa RM przedstawiających stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych. W ostatecznym kształcie „Ustawa o odnawialnych źródłach energii” z dnia 22 czerwca 2016 r. nie zawiera wcześniej wypracowanych uzgodnień. W chwili obecnej w Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE. Głównym elementem, który ma być wspierany przez obecny rząd jest rozwijanie koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

  W roku 2017 będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. Po 24 latach funkcjonowania logo naszej organizacji postanowiliśmy także dokonać zmian. Zmiana wyglądu logo jest raczej ewolucyjna niż rewolucyjna ale zarazem na czasie i nie zatracająca swojego dotychczasowego charakteru.

  Po omówieniu sprawozdań oraz raportów finansowych, delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom i przystąpili do wyboru nowych organów samorządowych Korporacji.

 

      

 

       

 

Nowe władze Korporacji na lata 2016 – 2020

 

Skład Rady Krajowej

Członkowie prezydium Rady Krajowej

Prezydent Korporacji – Tadeusz Jassa – Łódź

Wiceprezydent Korporacji – Piotr Czerwiński – Warszawa

Sekretarz generalny Korporacji – Ireneusz Jerzyk – Wrocław

Członkowie: Jarosław Mazurkiewicz – Poznań, Marek Skowroński – Łódź,

Bolesław Brauner – Kraków, Janusz Domagała – Kielce.

 

Pozostali członkowie Rady Krajowej

Bogusław Dyrek – Warszawa, Tomasz Malowany – Warszawa, Kazimierz Charzewski – Warszawa, Grzegorz Abramczyk – Poznań, Jan Marszałek – Katowice, Piotr Bujwicki – Białystok

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – Janusz Iberszer – Lublin

Wiceprzewodniczący – Grażyna Roth – Poznań

Sekretarz – Andrzej Jankowski – Wrocław

Członkowie: Krzysztof Drobot – Kraków, Jan Truszkowski – Warszawa

 

 Najważniejsze tezy programowe uchwalone na lata 2017-2020

Dbanie o wysoką jakość świadczonych przez instalatorów usług i podejmowanie wszelkich starań aby zakłady instalatorskie utrzymywały najwyższe standardy jakościowe.

 

Podejmowanie aktywnych działań integrujących środowisko instalatorskie, zmierzających także do zwiększenia ilości członków organizacji w Oddziałach Okręgowych oraz prowadzenie działań szkoleniowych dla instalatorów w miarę potrzeb zmieniającego się rynku.

 

Prowadzenie aktywnych działań na rzecz harmonijnej i obustronnie korzystnej współpracy instalatorów, handlowców i producentów branży sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacyjnej.

 

Prowadzenie działań wspomagających szkolnictwo branżowe poprzez współpracę z dyrektorami szkół, którzy prowadzą lub utworzą klasy instalacyjne a w szczególności klasy w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

Podejmowanie działań w Polsce i na terenie całej UE mających na celu potwierdzanie kwalifikacji zawodowych polskich instalatorów umożliwiających wykonywanie tego zawodu  na terenie UE.

 

Współpraca i współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki a także ośrodkami naukowo – badawczymi w zakresie opiniowania, inicjowania zmian i tworzenia nowych przepisów dla szeroko pojmowanej branży instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji.

 

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju Centrum Praktycznego Szkolenia Instalatorów w Łodzi, prowadzonego wspólnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi poprzez jego doposażanie w nowe urządzenia i systemy pod kątem wykorzystania tego Centrum do szkolenia instalatorów.

 

Występowanie z wnioskami i uczestnictwo w ogólnoeuropejskich programach wdrażania i propagowania nowych technologii, takich jak np. program AquaConcerver II, skutecznego odzysku wody sanitarnej (szarej) do powtórnego użycia.

 

Stworzenie wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego systemu szkoleń i potwierdzania umiejętności zawodowych w formie egzaminów zewnętrznych w oparciu o komisje egzaminacyjne powołane przez Korporację.

 

Utrzymanie i ciągłe rozwijanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 wdrożonego w Korporacji i w firmach należących do naszej organizacji.

 

Ścisła współpraca z miesięcznikiem „Polski Instalator”, podejmowanie wspólnych kampanii i kontynuacja  Konkursu o statuetkę „Złotego Instalatora dla Najlepszych”.

 

Aktywne reprezentowanie pracodawców naszej branży na forum ogólnopolskim poprzez działanie w Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Radzie Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego oraz współpraca z Izbą Inżynierów Budownictwa, Korporacją Kominiarzy Polskich, PZITS, SPIUG, PORT PC, KAPE, SAPE, IEO.

 

Aktywne uczestnictwo w ruchu „Więcej niż energia” – społecznej kolacji na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej, podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej.

 

Prowadzenie szkoleń i egzaminów na uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne E i D. 

 

Utrzymywanie i rozwijanie bliskich kontaktów z zagranicznymi organizacjami instalatorskimi poprzez działalność w ramach World Plumbing Council i GCI-UICP.